Vedtekter
for Tursyklistene Trondheim, stiftet 1. januar 1996

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 12.10.2011, med følgende endringer: §12.9 og §16.1 vedtatt på årsmøte 5.2.2014. §18.5. vedtatt på årsmøte 7.2.2017

§1 Formål

1.1.: Tursyklistene Trondheim er en klubb for sykkelinteresserte voksne.
Formålet er å drive sykkelsport og fremme interesse for sykkelsporten i sunne former.

§2 Organisasjon

2.1.: Tursyklistene Trondheim er hjemmehørende i Trondheim.

2.2.: Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Den står utenfor Norges Idrettsforbund, men drives etter idrettsforbundets regler og prinsipper.

§3 Medlemmer

3.1.: Alle som aksepterer klubbens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3.2.: Selv om klubben står utenfor Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund, plikter ethvert medlem å overholde NIFs, cykleforbundets og klubbens lover og bestemmelser.

3.3.: Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

4.1.: Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og betales innen en måned etter at årsmøtet er avholdt. Informasjon om dette bekjentgjøres via mail eller post til alle klubbens medlemmer.

4.2.: Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
4.3.: For å kunne delta på klubbens aktivitetstilbud må medlemskontingenten være betalt.

§5 Stemmerett og valgbarhet

5.1.: For å ha stemmerett må man være fylt 18 år, og ha gyldig medlemskap. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
5.2.: Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, og er ikke valgbar.
5.3.: For medlem som skylder kontingent 1.mai opphører medlemskapet.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

6.1.: For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:
A: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter.
B: Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.
C: Utgifter til godtgjøring skal fremgå av regnskapet.

§ 7 Kjønnsfordeling

7.1.: Ved valg/oppnevning av representanter bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

§ 8 Inhabilitet

8.1.: Tillitsvalgte og oppnevnte representanter er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
A: Når vedkommende selv er part i saken.
B: Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
C: Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
D: Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

8.2.: Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

8.3.: Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.
8.4.: Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.
8.5.: Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

8.6.: Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Straffesaker

9.1.: For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 Årsmøtet

10.1.: Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

10.2.: Årsmøtet kalles inn av styret med minst en måneds varsel, på mail eller post til medlemmene og på klubbens internettside.

10.3: Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

10.4.: Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

10.5.: Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

10.6.: Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

11.1.: Årsmøtet ledes av valgt dirigent som er medlem i klubben.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmelding.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Foreta følgende valg:

A: Leder                      for 1 år
B: Sekretær                 for 2 år
C: Kasserer                 for 2 år
D: Styremedlem          for 2 år
E: Styremedlem           for 2 år
F: Varamedlem                       for 1 år

G: Revisor                   for 2 år
H: Medlem valgkomité for 2 år
I:   Medlem valgkomité for 2 år

Velges i partallsår: B, D, I
Velges i oddetallsår: C, E, G, H

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

13.1.: Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
13.2.: Valg foregår skriftlig hvis det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
13.3.: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
13.4.: For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5, med unntak av stemmeberettiget alder, som er 18 år, jfr. §5.1.
13.5.: Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte

14.1.: Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
A: Vedtak på årsmøte.
B: Vedtak i styret.
C: Skriftlig krav fra 1/3 av medlemmene.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste skal følge innkallingen som skjer ved mail eller post til alle klubbens medlemmer.

§ 15 Styret

15.1.: Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

15.2.: Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
2. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.
3. Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring..
4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
5. Representere klubben utad.
6: Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
7: Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

16.1.: Valgkomiteens oppdrag er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

16.2.: Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Lovendring

17.1.: Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
17.2.: § 18 kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning

18.1.: Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte.
18.2.: Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
18.3.: Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.
18.4.: Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.
18.5.: I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler en humanitær organisasjon som besluttes med simpelt flertall på ekstraordinært årsmøte ihht. §18.2.
18.6.: Ved konkurs anses klubben som oppløst. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.